مینرال کود

مينرال کود معجزه سرخ

ويژگي هاي انحصاري مينرال کود معجزه سرخ عبارتند از:

1. مينرال کود معجزه سرخ در ضمن اينکه حاوي همه ميکروالمنت ها و ماکرو المنت ها مي باشد بسيار ارزان در اختيار بهره بردار قرار مي گيرد ضمن اينکه هيچگونه هزينه غيرمستقيم مانند حمل ونقل وتوزيع را شامل نمي شود.

2. مينرال کود معجزه سرخ فاقد تاريخ مصرف و انقضا است و با ابقا و ماندگاري در خاک و عدم تغذيه توسط گياه منتهي به احيا خاک براي دوره هاي بعدي کشت مي شود.

3. مينرال کود معجزه سرخ تامين کننده تماميه نيازهاي تغذيه اي انواع گياهان زراعي وباغي در همه مناطق حتي بد اقليم ميباشد.با عنايت به اينکه 70% خاک کشور داراي ph مثبت وحالت قليايي است,مينرال کود معجزه سرخ عملکرد بسيار ممتازي در اين شرايط خواهد داشت.

4. ضريب تاثير عناصر تشکيل دهنده مينرال کود کاملا محرک وموبايلي است.

5. مينرال کود معجزه سرخ در سيستم هاي آبياري غرق آبي,,قطره اي و باراني قابل استفاده ميباشد.

توجه

1. تاثير مينرال کود معجزه سرخ مشروط به اطمينان از تغذيه توسط ريشه مي باشد.

2. مينرال کود معجزه سرخ فقط از طريق ريشه قابل تغذيه مي باشد.

3. از محلول پاشي روي برگ جدا خودداري شود.

مينرال کود معجزه سرخ بعد از تغذيه صحيح توسط گياه تاثيرات زير را خواهد داشت:

1. افزايش راندمان توليد

2. مقاوم سازي گياه در برابر گرما زدگي

3. مقاوم سازي در برابر هجوم آفات

4. افزايش سرعت رشد محصول و کوتاه کردن فاصله کاشت،داشت و برداشت

5. افزايش ماندگاري محصولات پس از برداشت 6. حفظ رطوبت خاک و مقاوم کردن گياه در برابر تنش هاي دمايي

6. احياي مجدد خاک و تخلخل واسفنجي کردن خاک وامکان شخم بهتر و تبادل گازي اکسيژن و مونواکسيد تجمعي در لايه هاي زيرين خاک

7. طعم و مزه طبيعي محصول باغي و زراعي قابل ملاحظه خواهد بود