استفاده مینرال کود در باغات

توضيحات بسيار مهم: حتماً مطالعه شود:

1. تأثير ميزان کود معجزه سرخ: مشروط است به اطمينان از تغذيه توسط ريشه و اندام جذبي گياه.

2. مصرف ميزان کود معجزه سرخ صرفاً از طريق خاک و جذب ريشه اي است . جداً از استفاده بصورت محلول پاشي و تغذيه برگي اجتناب گردد.

3. لطفاً در سال اول زراعي به تدريج و با مقدار کم استفاده نماييد. بعد از مشخص شدن مقدار مفيد و مورد نياز، در سالهاي بعد بر اين اساس مصرف گردد.

4. از استفاده همزمان مينرال کود معجزه سرخ با ساير مکمل هاي غذايي بدون رعايت ميزان مورد نياز گياه جداً خود داري نمائيد. اين امر موجب خسارت و سوزش در گياه خواهد شد. مينرال کود معجزه سرخ هيچ واکنش تخريبي با هيچ يک از مواد مورد استفاده در زراعت ندارد. درصورت اصرار به استفاده همزمان مينرال کود معجزه سرخ با ساير مکمل هاي موجود در بازار از مقدار مينرال کود بکاهيد.

5. استفاده از مينرال کود معجزه سرخ با توجه به کيفيت خاک از نظر رسي و چسبي بودن و يا شني و سبک بودن متفاوت است.

الف) در خاکهاي رسي با ضريب جذب و نگهداري بالاي رطوبت بهتر است از ابتداي زمان آبياري در آبياري قطره اي و غرق آبي مينرال ترزيق شود. در سيستم هاي باراني اول 20% از زمان ابتدا فقط آبياري شده و در مرحله دوم 50% از زمان، مينرال کود تزريق شود و در مرحله سوم 30% از زمان آبياري به منظور شستشوي گياه صورت پذيرد.

ب) در خاکهاي شني و سبک با ضريب دفع زياد آب و نگهداري رطوبت کم، بهتر است ابتدا فقط آبياري انجام گيرد و در انتهاي آبياري از مينرال کود معجزه سرخ تغذيه صورت گيرد.

6 . در باغات، مينرال کود معجزه سرخ را بعد از محلول کردن با آب، شربت را داخل چاله کود و يا چاله آب بريزيد. درصورت کشت نهري و کانالي (انگور، پسته، خرما) مينرال کود را بعد از تهيه شربت در سايه انداز و در يک شيار 50 سانتي متري بريزيد و روي آنرا با خاک بپوشانيد سپس آبياري انجام گردد.

7. مطمئن شويد مينرال کود توسط گياه و ريشه ها تغذيه شده است. عدم مشاهده تأثيرات مينرال کود معجزه سرخ فقط به دليل نرسيدن کود به ريشه هاي جذبي و جوان است.