بسته بندی

بسته بندي

* توضيحات:هربسته 100گرمى مختص 50 گلدان يا نشاء با ارتفاع حدودا 30 سانتى مترى قابل استفاده است.

درواقع براى هرگلدان يا بته و يا نشاء مقدارمصرف 2 گرم مى باشد( نصف قاشق چاى خورى) كه بايد به مرور زمان و به تدريج استفاده شود.

* نحوه مصرف: مقدار 2 گرم كود را با يك ليترآب حل كرده و هفته اى يكبار نصف استكان از محلول آماده شده را براى يك گلدان معمولى استفاده كنيد.

* تذكر: حتما از تزريق محلول 1 ليترى به صورت يكباره خوددارى شود.

بايد مصرف محلول 1ليترى براى يك گياه معمولى حدود2 تا 3ماه به طول انجامد.